Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dorozumievacie zručnosti DOZ
Ekológia EKO
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Globálna výchova GLV
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INFV
Informatika INF
Jazyková tvorivosť JAT
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca s počítačom PSP
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Rozvoj špecifických funkcií RSF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TEV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Topoľová 8, Nitra
    Topoľová 8, 949 01 Nitra
  • 037/6410030-5

Fotogaléria